Onze troeven

Onze troeven? Dat zijn niet alleen onze enthousiaste leerkrachten, grote lokalen en betrokkenheid, maar ook onze toffe activiteiten en interessante projecten.

De Axenroos in Dierenstad

De Axenroos is een methode die kinderen leert hoe je je kan gedragen in communicatie met anderen. Het gaat over hoe men met dingen omgaat, hoe men naar zichzelf kijkt en hoe men zich tegenover anderen gedraagt. De opstart van dit project start bij onze jongste kleuters en loopt door tot in de lagere school. Zo werken we aan de sociale vaardigheden en het innerlijk kompas van ieder kind.

Zin in leven, zin in leren

In onze volledige werking staat “Zin in leven, zin in leren!”, het leerplanconcept van het Katholiek onderwijs, centraal. Alle ontwikkelingsaspecten, zowel de persoonlijke als de cognitieve, vinden we hierin terug. Het is er vooral op gericht om kinderen “goesting” te doen krijgen om zichzelf, de anderen en de wereld om zich heen te ontdekken en te exploreren, om zo te groeien naar een empathisch mens.

Vlotte overgang naar de lagere school

We zetten sterk in op een vlotte overgang naar de lagere school. Twee projecten die hierin een grote rol spelen zijn ons project dierenstad voor 5 – en 6 – jarigen, waarin kinderen van de derde kleuterklas samen met kinderen van het eerste leerjaar leuke activiteiten  doen rond de dieren van dierenstad. Als tweede project is er het wiskundeproject. Hierin proberen we met allerlei doe-activiteiten het wiskundeonderwijs minder abstract te maken. Zo willen we de stap naar het abstracte vlotter laten verlopen.

Digitalisering in de klas

We leven in een maatschappij waar media sterk aanwezig is. Voor de kleuters van vandaag is leven in deze gedigitaliseerde wereld een evidentie. De mediaopvoeding die we in onze school beogen is erop gericht om kinderen de mediatalen te leren begrijpen en om beginnende vaardigheden te verwerven om zinvol en creatief om te gaan met media. Daarom bieden we in elke klas onder andere computers met internetconnectie en Ipads aan.

Bewegingsopvoeding is meer dan turnles

In onze kleuterschool is bewegingsopvoeding een geïntegreerde aangelegenheid. De kleuter is een “handelende en expressieve doe-het-zelver”. Naast de bewegingshoeken in de klassen gaan onze kleuters minimum 2 maal per week naar de turnzaal om ook daar verder te bouwen aan hun motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Onze oudste kleuters gaan om de veertien dagen naar het zwembad voor watergewenning.

Spelenderwijs Frans leren

De kleuters leren al spelend een nieuwe taal. We geven dus geen “lessen Frans”, maar wel taalinitiatie onder de vorm van beeldende verhalen, toffe liedjes en andere speelse muzische activiteiten. We laten onze kleuters ontdekken dat een andere taal leren leuk kan zijn. Ook in de lagere school krijgt dit een vervolg tot men in het vijfde leerjaar start met het cursorische Frans.

Katholieke dialoogschool

Vanuit de christelijke waarden maken we van onze school een plaats waar onze kleuters zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, respectvolle en rechtvaardige kinderen.

Kwaliteit en professionaliteit

Wij gebruiken nieuwe middelen en vernieuwende methoden. Onze leerkrachten streven steeds naar verbetering van hun vaardigheden en leermethoden. Ons personeel volgt regelmatig nascholing. 

Openheid

Vragen en twijfels, mislukken en falen, het is onderdeel van het leven. Onze kinderen kunnen zich veilig bewegen en uiten in onze school. We accepteren ieder kind en gaan open de dialoog aan.  We leren kinderen veerkrachtig te zijn.

Maatschappelijk engagement

Mens, milieu en natuur zijn belangrijk. We stimuleren onze kinderen om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Gastvrijheid

Wij verwelkomen gastvrij elk kind. Onze kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd. We respecteren verschillen, moedigen onze kinderen aan en helpen hen op weg bij moeilijkheden.

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Ons lerarenteam voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de school. Ook de ouders betrekken we zo veel mogelijk bij het onderwijs. Samen maken we school.

Samenhang met de wereld

Onze kleuters krijgen volop kansen om de wereld om zich heen te ontdekken, te exploreren en deze ervaringen met elkaar te delen. Zo staan we als school midden de samenleving.